Henrik Brandt

IoT System Specialist

Henriks primærfokus er på IoT og han arbeider til daglig med tekniske spørsmål knyttet til LoRa-sensorer og -basestasjoner, nettverksservere, vår IOT-Hub, kommunikasjonen og dataflyten helt ut til kundenes sluttapplikasjoner.

Henrik startet hos Last Mile Solutions etter å ha skrevet sin bachelor-oppgave hos oss med svært godt resultat, akademisk sett, men også med stor nytteverdi for selskapet som da var i gang med sin IoT-satsing innen LoRaWan. Selve oppgaven ble løst ved å utvikle en lavkostnads LoRa-sensor for hyperlokale målinger. Dette ble gjort for å kunne gi indikasjoner på utendørs luftkvalitet, med åpen datatilgang og visualisering for offentligheten.

Henrik Brandt | LinkedIn

~~~~~~~~~

Henrik's primary focus is on IoT and he works with the technical issues related to LoRa sensors and base stations, network servers, our IOT Hub, communications and data flow all the way to customers' end applications.
Henrik started at Last Mile Solutions after writing his bachelor's thesis with us with very good results, academically speaking, from which the company highly benefited as our IoT initiative with LoRaWan was underway. In his project he developed a low-cost LoRa sensor for hyper-local measurements. This was done to enable providing indications of outdoor air quality, with open data access and visualisation for the public.